ស្តីពីការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខភាពជនសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងប្រៃសណីយ៏និងទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ក្រសួងទេសចរណ៍ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង

 

ស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខភាពជនសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងប្រៃសណីយ៏និងទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ក្រសួងទេសចរណ៍ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

Secretary of State Secretariat of Civil Aviation of Cambodia

the Opening Remark of Training on Safety Management System
Phnom Penh, Cambodia, June 22-24, 2009

Pictures of the opening ceremony at Vietnam Aviation Academy for the Meteorological and the Aeronautical Information Services (AIS) course from 20 April to 10 July 2009. Secretary of State of the State Secretariat of Civil Aviation Stating on the 30th Anniversary....

SECRETARY OF STATE, SSCA FOR SEMINAR ON CIVIL AVIATION LAW

08 JULY 2009 NAGARWORLD PHNOM PENH, CAMBODIA

Referring to the bilateral cooperation between the Royal Government of Cambodia and Vietnam on the Civil Aviation field, since 2002 to 2006, Chairperson of Steering Committee (SC) State Secretariat Of Civil Aviation In The Occasion Of The Opening Of Third Steering Committee Meeting On The Master ....

SECRETARY OF STATE

Chairperson of Steering Committee (SC) State Secretariat Of Civil Aviation In The Occasion Of The Opening Of Third Steering Committee Meeting On The Master Plan Study On The Development Of New CNS/ATM System In Cambodia on 30 September 2009, Phnom Penh, CATS Building

  • -His Excellencies in the Executive Committee on the study team 

 

Visitors

Today 23

Yesterday 84

All 64958